Muzeum Polskie w Rapperswilu

PL   DE   EN

Zabytek

klasy A

 

Archiwum on-line

ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM

KONWENCJA DOTYCZĄCA ŚRODKÓW ZMIERZAJĄCYCH DO ZAKAZU I ZAPOBIEGANIA NIELEGALNEMU PRZYWOZOWI, WYWOZOWI I PRZENOSZENIU WŁASNOŚCI DÓBR KULTURY

 

Paryż - 14 listopad 1970

 

Ratyfikacja dokumentu złożona w dniu 3 października 2003 w Szwajcarii.

Weszła w życie w Szwajcarii z dniem 3 stycznia 2004 ( ... )

 

Konferencja Generalna Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, zebrana w Paryżu w dniach od 12 października do 14 listopada 1970 roku na swej szesnastej sesji, przypominając wagę postanowień zawartych w Deklaracji dotyczącej zasad międzynarodowej współpracy kulturalnej, przyjętej przez Konferencję Generalną na jej czternastej sesji,

 

zważywszy, że wymiana dóbr kultury między narodami w celach naukowych, kulturalnych i oświatowych pogłębia wiedzę o cywilizacji ludzkiej, wzbogaca życie kulturalne wszystkich narodów i prowadzi do wzajemnego szacunku i zrozumienia między narodami,

 

zważywszy, że dobra kultury są jednym z głównych elementów cywilizacji i kultury narodów i że nabierają one prawdziwej wartości tylko wówczas, gdy znane jest możliwie jak najdokładniej ich pochodzenie, historia i otoczenie,

 

zważywszy, że obowiązkiem każdego Państwa jest chronić dobra kultury znajdujące się na jego terytorium przed niebezpieczeństwami kradzieży, nielegalnych wykopalisk i nielegalnego wywozu,

 

zważywszy, że w celu zapobiegania tym niebezpieczeństwom konieczne jest, aby każde Państwo uświadomiło sobie w jeszcze większym stopniu swój obowiązek moralny poszanowania swego własnego dziedzictwa kulturalnego, jak również dziedzictwa kulturalnego wszystkich narodów,

 

zważywszy, że muzea, biblioteki i archiwa jako instytucje kulturalne powinny czuwać nad tym, aby ich zbiory były tworzone w oparciu o powszechnie uznane zasady moralne,

 

zważywszy, że nielegalny przywóz, wywóz i przenoszenie własności dóbr kultury jest przeszkodą na drodze do wzajemnego zrozumienia między narodami, do którego UNESCO ma obowiązek przyczyniać się, między innymi poprzez zalecanie zainteresowanym Państwom stosowania międzynarodowych konwencji w tym zakresie,

 

zważywszy, że ochrona dziedzictwa kulturalnego może być skuteczna jedynie pod warunkiem jej zorganizowania zarówno na skalę krajową, jak i międzynarodową, przy ścisłej współpracy między Państwami,

 

zważywszy, że Konferencja Generalna UNESCO już w 1964 roku przyjęła zalecenie w tej sprawie,

zapoznawszy się z nowymi propozycjami dotyczącymi środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, które to zagadnienie stanowi punkt 19 porządku dziennego sesji, postanowiwszy na swej piętnastej sesji, że zagadnienie to powinno stać się przedmiotem konwencji międzynarodowej, przyjmuje dnia czternastego listopada 1970 roku niniejszą Konwencję

 

 

Art. 1

Dla celów niniejszej Konwencji za dobra kultury uważane są dobra, które ze względów religijnych lub świeckich uznawane są przez każde Państwo za mające znaczenie dla archeologii, prehistorii, historii, literatury, sztuki lub nauki i które należą do następujących kategorii:

 

b) dobra mające związek z historią, w tym również z historią nauki i techniki, historią wojskowości i historią społeczną, a także dobra pozostające w związku z historią życia przywódców, myślicieli, naukowców i artystów narodowych oraz ważnych dla narodu wydarzeń;

 

Art. 4

Państwa Strony niniejszej Konwencji uznają, dla celów tej Konwencji, że na dziedzictwo kulturalne każdego Państwa składają się dobra kulturalne należące do następujących kategorii:

 

a) dobra kultury powstałe w wyniku twórczości indywidualnej lub zespołowej obywateli danego Państwa oraz dobra kultury mające znaczenie dla danego Państwa, powstałe na terytorium tego Państwa w wyniku twórczości obywateli obcych lub bezpaństwowców zamieszkujących na jego terytorium;

ADRES

 

MUZEUM POLSKIE

Zamek Rapperswil

Postfach 1251

 

CH-8640 Rapperswil

Szwajcaria

muzeum.polskie@muzeum-polskie.org

 

Tel: 0041 (0)55 210 1862

DOTACJE

Freunde des Polenmuseums

Bank Linth LLB AG, 8640 Rapperswil

IBAN: CH92 0873 1001 2567 2201 8

Swift: LINSCH23

Przekazywane na rzecz muzeum dary można odpisać od podatków.

GODZINY OTWARCIA

 

 

Codziennie od 13:00 - 17:00 (kwiecień - październik)

 

Weekendy od 13:00 - 17:00 (marzec, listopad, grudzień)

 

Nieczynne: Niedziela Wielkanocna, 24 - 26 grudnia

styczeń - luty (możliwość otwarcia po wcześniejszym uzgodnieniu)

 

Newsletter

Copyright © Muzeum Polskie w Rapperswilu

Webmaster MJC