Muzeum Polskie w Rapperswilu

PL   DE   EN

Zabytek

klasy A

 

Archiwum on-line

Warto przeczytać

Nową serię wydawniczą Archiwów Państwowych i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych "Wielka Wojna – codzienność niecodzienności" otwierają dwa pamiętniki kobiece.

 

Dziennik Janiny Gajewskiej (2.08.1914 r. - 1.01.1919 r.)

Pochodząca ze zubożałej rodziny szlacheckiej autorka czas wojny spędziła w Warszawie. Była wielką patriotką i wnikliwą obserwatorką codzienności, która z ogromnym zaangażowaniem śledziła zarówno działania na frontach, jak i życie miasta. Opisywała m.in. zmagania ludności Warszawy, w tym swojej rodziny, z głodem i niedostatkiem pieniędzy, a także swój stosunek do zaborców.

Gajewskiej umożliwia spojrzenie na sferę kulturalną i obyczajową tamtych czasów. Była starannie wykształcona, znała języki obce, interesowała się literaturą zagraniczną oraz teatrem (w dzienniku spisywała m.in. swoje wrażenia ze spektakli i ich ocenę). Współorganizowała ponadto wieczory dyskusyjne, podczas których wygłaszano odczyty na tematy filozoficzne i literackie. Rękopis dziennika przechowuje Archiwum (całość zapisków Gajewskiej obejmuje okres od 20 września 1897 r. do 15 sierpnia 1919 r.).

Dziennik Ludwiki Ostrowskiej z Maluszyna,oprac. nauk. dr hab. Jarosław Kita, Piotr Zawilski, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowe w Łodzi

 

 

Joanna Potocka "Wszystko co kochałam"

 

Dzien­nik z lat 1914–1919 roz­po­czyna się od opisu uro­czy­stych obcho­dów zło­tego wesela Fer­dy­nanda Radzi­wiłła i Pela­gii z Sapie­hów, z któ­rymi Joanna Potocka była spo­wi­no­wa­cona. Złote gody świę­to­wano w Ołyce na Woły­niu, sie­dzi­bie Radzi­wił­łów, a dla gości i jubi­la­tów przy­go­to­wano liczne atrak­cje, m.in. wystawne uczty, tańce i fajer­werki. Jubi­le­usz 50-lecia zbiegł się w cza­sie z począt­kiem Wiel­kiej Wojny, która wkrótce miała cał­ko­wi­cie odmie­nić losy nie tylko gospo­da­rzy i gości zgro­ma­dzo­nych w Ołyce, ale całej ludz­ko­ści. Dla Joanny Potoc­kiej była to naj­waż­niej­sza cezura, dzie­ląca bieg jej życia na dwie epoki. Uczest­ni­cząc w uro­czy­sto­ściach ołyc­kich w gro­nie rodziny i zna­jo­mych, prze­czu­wała, że koń­czy się dobrze znany, bez­pieczny świat.

 

Opi­sy­wane w Dzien­niku lata to dla Joanny Potoc­kiej czas oso­bi­stych życio­wych dra­ma­tów: w pierw­szych mie­sią­cach wojny zgi­nął jej uko­chany syn Tomasz, w 1917 r. na zapa­le­nie płuc zmarła jedyna sio­stra Aniela z Potoc­kich Zamoy­ska, a na śmierć w oko­pach byli nara­żeni syn Jan Tomasz Potocki, zięć Adam Zamoy­ski i wnuk Leszek Zamoy­ski. Joanna Potocka utra­ciła posia­dłość w Pecza­rze nad Bohem, w daw­nym woje­wódz­twie bra­cław­skim, a jej zna­jomi, krewni i sąsie­dzi – dach nad głową, zabez­pie­cze­nie mate­rialne, czę­sto zaś także życie.

 

 

 

Jan Nowak-Jeziorański.

Biografia opowiadana

 

Redak­cja: Mate­usz Palka i Mariusz Urbanek

 

Bogato ilu­stro­wana opo­wieść o życiu Jana Nowaka-Jeziorańskiego, uło­żona z frag­men­tów wspo­mnień, aneg­dot i rela­cji bli­sko stu osób, które znały Nowaka-Jeziorańskiego oso­bi­ście w róż­nych okre­sach jego dzia­łal­no­ści, m.in. pod­czas oku­pa­cji, kie­ro­wa­nia Radiem Wolna Europa i kiedy był kon­sul­tan­tem Rady Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­wego USA. Wspo­mi­na­jący byli świad­kami wyda­rzeń róż­nych – cza­sem waż­nych, a cza­sem bar­dzo drob­nych. Ich rela­cje uło­żone chro­no­lo­gicz­nie przez redak­to­rów książki, obra­zują wie­lo­barwny por­tret Kuriera z Warszawy.

 

 

Informator o polonikach

 

w zbiorach rękopiśmiennych Lwowskiej Narodowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka

 

Część II

Zbiór Aleksandra Czołowskiego

 

Opracował Konrad Rzemieniecki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRES

 

MUZEUM POLSKIE

Zamek Rapperswil

Postfach 1251

 

CH-8640 Rapperswil

Szwajcaria

muzeum.polskie@muzeum-polskie.org

 

Tel: 0041 (0)55 210 1862

DOTACJE

Freunde des Polenmuseums

Bank Linth LLB AG, 8640 Rapperswil

IBAN: CH92 0873 1001 2567 2201 8

Swift: LINSCH23

Przekazywane na rzecz muzeum dary można odpisać od podatków.

GODZINY OTWARCIA

 

 

Codziennie od 13:00 - 17:00 (kwiecień - październik)

 

Weekendy od 13:00 - 17:00 (marzec, listopad, grudzień)

 

Nieczynne: Niedziela Wielkanocna, 24 - 26 grudnia

styczeń - luty (możliwość otwarcia po wcześniejszym uzgodnieniu)

 

Newsletter

Copyright © Muzeum Polskie w Rapperswilu

Webmaster MJC